Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres I kwartału 2021 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresie przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku wyniosły 7.652.860,86 zł (spadek o 24,60 % r/r);
– Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w I kwartale 2021 roku wyniósł 1.025.653,68 zł (spadek o 76,36% r/r);
– Zysk netto w I kwartale 2021 roku wyniósł 939.265,29 zł (spadek o 73,01% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2021 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.