Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów w dniu 7 maja 2020 r. podjął Uchwałę nr 1/05/2020 („Uchwała”), zgodnie z którą zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto za rok 2019 w następujący sposób:
1) kwotę 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy;
2) kwotę 3 050 170,58 zł (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 58/100) proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Przed przedstawieniem wniosku o podział zysku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wniosek ten zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu.
Ponadto Zarząd Emitenta na podstawie Uchwały postanawia zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenie w tym celu kapitału rezerwowego w wysokości 1 950 000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym jej wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.