Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 października 2019 r. powziął informację o szacunkowych wynikach finansowych Spółki za okres III kwartału 2019 r. Po wstępnej analizie otrzymanych danych za III kw. 2019 r., a także danych narastających obejmujących okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r., zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych danych finansowych Spółki osiągniętych w ww. okresach, które przedstawiają się następująco:

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.