Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 3 października 2018 r. podjął Uchwałę nr 01/10/2018 w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej na lata 2018-2023, zgodnie z którą zobowiązał się, iż w okresie najbliższych lat będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy o wartości od 20% do 100% jednostkowego zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy.

Wysokość stopy wypłaty dywidendy rekomendowana przez Zarząd w kolejnych latach uzależniona będzie od szeregu różnorodnych czynników warunkujących działalność Spółki oraz od specyfiki branży, w której ona działa. Zarząd Emitenta na względzie będzie mieć przede wszystkim perspektywy dalszej działalności Spółki, wysokość osiąganych zysków, sytuację finansową Spółki, poziom wskaźników płynności i plany rozwojowe, jak również wszelkie ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikającye z zawartych wcześniej umów (w szczególności wynikające z umowy kredytu w rachunku bieżącym, o której Spółka informowała w treści raportów bieżących ESPI nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 r., ESPI nr 25/2017 z dnia 21 września 2017 r. oraz ESPI nr 7/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.) oraz ogólnie obowiązujących wymogów prawa i stanowisk organów państwowych.

Zarząd Spółki wskazuje, iż przyjęcie polityki rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy wpisuje się w deklarację Zarządu Spółki wskazaną w Pkt 3.2. Dokumentu Informacyjnego Emitenta z dnia 18 kwietnia 2018 r. Przyjęta polityka dywidendowa będzie stale monitorowana przez Zarząd Emitenta oraz będzie podlegała okresowym przeglądom z uwzględnieniem wskazanych powyżej kryteriów. Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych wyłącznym organem uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w danym roku obrotowym, w tym o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, a uczestniczący w nim akcjonariusze nie są w żaden sposób związani rekomendacjami Zarządu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.