Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana warunkowa umowa sprzedaży wszystkich dotychczas posiadanych przez Emitenta akcji w spółce Kompania Elektryczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu za cenę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Warunki umowy przewidują, iż płatność za ww. aktywa rozbita zostanie na trzy równe roczne raty. Zbywane akcje stanowią 51,00% w kapitale zakładowym oraz 51,00% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Warunkiem zawieszającym umowy jest uzyskanie pisemnego oświadczenia banku o zrzeczeniu się zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o., która uległa przekształceniu w Kompania Elektryczna S.A.

Decyzja o sprzedaży ww. aktywów podyktowana została obawą Zarządu Emitenta o duże prawdopodobieństwo upadłości Kompania Elektryczna S.A.

Zbywane aktywa oraz umowa zostały uznane przez Zarząd Emitenta za istotne z uwagi na fakt, iż wartość zbywanych aktywów oraz przedmiotowej umowy spełnia stosowane przez Emitenta kryterium istotności, zdefiniowane jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.