Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lipca 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Eco-Waste Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) – spółki zależnej od Emitenta.

W ramach podjętych uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników postanowiło o zmianie nazwy pod jaką działa Spółka, tj. z Eco-Waste Hub sp. z o.o. na Geotrans Eco Hub sp. z o.o. Celem działalności Spółki będzie inicjowanie i realizacja nowych projektów. Ponadto Prezesem Spółki został Pan Tomasz Styrcula, pełniący od dnia 10 maja 2023 r. również funkcję Prezesa Zarządu w spółce Geotrans Green Recycling sp. z o.o. – spółki zależnej od Emitenta.

Dokonane zmiany są elementem reorganizacji struktury operacyjnej Emitenta oraz stanowią kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.