Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 września 2022 r. nastąpił wykup obligacji Skarbu Państwa, o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 13/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

W związku z powyższym, w ramach przyjętych założeń dotyczących inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym nabył obligacje Skarbu Państwa z datą wykupu przypadającą na dzień 25 listopada 2022 r. Wartość transakcji wyniosła 20 986 472,52 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 52/100). Zarząd nie wyklucza podobnych transakcji w przyszłości.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej transakcji, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.