Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres I kwartału 2020 r. Po wstępnej analizie otrzymanych danych zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim oraz rekordowym poziomie wyników w całej historii działalności Emitenta.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych danych finansowych Spółki osiągniętych w ww. okresach, które przedstawiają się następująco:

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2020 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.