Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2018 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy dotyczącej realizacji przez Emitenta usługi zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Umowa realizowana będzie w ramach zawiązanego na ten cel konsorcjum z przewodnią rolą Emitenta w terminie od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 1.440.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.