Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu EBI nr 10/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. informuje, iż w dniu 5 września 2016 r. pomiędzy Emitentem a Panem Piotrem Leszczyńskim (istotnym akcjonariuszem APANET S.A.) zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu term sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji APANET S.A. („APANET”).

Zawarcie przedmiotowego term sheet miało na celu przedstawienie zasadniczych warunków transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta akcji stanowiących od 30,00% do 39,23% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu APANET. 
Po ich rozpatrzeniu podjęta została przez Spółkę decyzja o rezygnacji z zawierania umowy nabycia ww. pakietu akcji APANET. Tym samym pozostałe postanowienia sygnowanego term sheet uznane zostały za niewiążące.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.