Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2023 z dnia 10 maja 2023 r. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian Umowy spółki Geotrans Green Recycling sp. z o.o. („Spółka”), będącej spółką zależną od Emitenta.

W ramach zarejestrowanych zmian został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 000 zł do kwoty 500 000 zł, tj. o kwotę 495 000 zł poprzez ustanowienie 9 900, nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowo ustanowione udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego, jedynego wspólnika – Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 495 000 zł.

Ponadto zarejestrowana została zmiana nazwy pod jaką działa Spółka, tj. z Recycling Hub sp. z o.o. na Geotrans Green Recycling sp. z o.o. Celem działalności spółki Geotrans Green Recycling sp. z o.o. będzie inicjowanie i realizacja nowych projektów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.