Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących: ESPI nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 r., ESPI nr 25/2017 z dnia 21 września 2017 r., ESPI nr 07/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., ESPI nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r., ESPI nr 12/2020 r. z dnia 31 marca 2020 r. oraz ESPI nr 45/2020 z dnia 25 września 2020 r., niniejszym informuje, iż w dniu 30 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 r. („Aneks”) zawartej przez Emitenta z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), na mocy którego wydłużony został okres spłaty kredytu do dnia 30 marca 2022 roku.

Maksymalny limit zadłużenia w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie powyższego Aneksu pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,41 pkt. proc.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy oraz potencjalnie istotnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.