Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa istotnej wartości z dnia 24 lipca 2018 r., zawarta pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży energetycznej, dotycząca realizacji usługi zagospodarowania odpadów paleniskowych. Umowa realizowana będzie przez Emitenta w terminie od dnia jej zawarcia do 30 września 2019 r.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 646.100,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto złotych 00/100) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ powyższej informacji na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.