Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2017 r. powziął istotną informację o wszczęciu wobec spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o. („Spółka zależna”) przez dostawcę Spółki zależnej, postępowania egzekucyjnego o zapłatę wierzytelności wobec dostawcy w wysokości 930.404,32 zł, w tym należności głównej w wysokości 797.118,46 zł.

Zarząd Emitenta wskazuje, że powyższa informacja dotyczy Spółki zależnej i nie ma wpływu na prowadzoną działalność operacyjną Geotrans S.A.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.