Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 lipca 2022 r. nastąpił wykup obligacji Skarbu Państwa, o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

W związku z powyższym, w ramach przyjętych założeń dotyczących inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym nabył obligacje Skarbu Państwa z datą wykupu przypadającą na dzień 23 września 2022 r. Wartość transakcji wyniosła 16 999 604,29 zł _słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery złote 29/100_. Zarząd nie wyklucza podobnych transakcji w przyszłości.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej transakcji, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.