Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. została podpisana umowa dzierżawy instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów, zlokalizowana w województwie dolnośląskim, o powierzchni 8,2 ha. Łączny, sumaryczny czynsz z tytułu dzierżawy w całym okresie obowiązywania umowy, tj. w okresie od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., wynosi
675 000,00 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.