Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2020 r. doszło do obustronnego podpisania listu intencyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Partner”) określającego wstępne warunki współpracy pomiędzy podmiotami dotyczącej realizacji instalacji fotowoltaicznych („List intencyjny”).

Intencją stron jest współpraca w zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych na zrekultywowanych terenach zdegradowanych, zamkniętych składowiskach odpadów oraz na obiektach oczyszczalni ścieków, tj. miejscach prowadzenia działalności operacyjnej Emitenta. Identyfikując możliwość wykorzystania powyższych obszarów jako umiejscowienia farm fotowoltaicznych, Zarząd Emitenta zdecydował o poszukiwaniu partnerów zdolnych do wspólnej realizacji przedsięwzięć w powyższym zakresie, w wyniku czego nawiązany został kontakt z Columbus Energy S.A., co w konsekwencji doprowadziło do zawarcia Listu intencyjnego.

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w powyższym zakresie Emitent zleci Partnerowi wykonanie analiz technicznych projektów fotowoltaicznych, pozyskanie niezbędnych dokumentów oraz pozwoleń na realizację projektów, a także ich generalne wykonawstwo. Zasady finansowania prac deweloperskich oraz budowy farm, a także szczegółowe warunki współpracy pomiędzy podmiotami, uzgodnione zostaną na dalszych etapach prac.

Strony planują wykonać dwie instalacje pilotażowe, po jednej na terenach zrekultywowanych i na obiekcie oczyszczalni ścieków. Uruchomienie prac nad projektami planowane jest najpóźniej w maju 2020 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.