Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 19/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., ESPI nr 30/2017 z dnia 7 listopada 2017 r., ESPI nr 5/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., ESPI nr 6/2018 z dnia 13 marca 2018 r., ESPI nr 8/2018 z dnia 16 maja 2018 r., ESPI nr 9/2018 z dnia 21 maja 2018 r. oraz ESPI nr 12/2018 z dnia 5 lipca 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu 31 lipca 2018 r. doszło do spotkania pomiędzy przedstawicielami Remondis Aqua sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Remondis Aqua) oraz Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotu dominującego nad Emitentem i jednocześnie podmiotu zależnego od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Przemysława Weremczuka, dalej: Eco Ventures), którego przedmiotem było ostateczne ustalenie szczegółowych warunków transakcji sprzedaży akcji Spółki będących w posiadaniu Eco Ventures. W toku ustaleń, pozafinansowe warunki transakcji przedstawione przez Remondis Aqua nie zostały zaakceptowane przez Eco Ventures, w związku z czym ostatecznie transakcja nie zostanie zrealizowana.

Porozumienie pomiędzy stronami negocjacji było warunkiem koniecznym do zrealizowania transakcji, ponieważ Remondis Aqua zainteresowane było nabyciem pakietu akcji Emitenta stanowiącego co najmniej 80,00% (słownie: osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do co najmniej 80,00% (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym, w odniesieniu do informacji dotyczących zbioru deklaracji sprzedaży akcji od innych niż Eco Ventures akcjonariuszy Emitenta, Zarząd Spółki informuje, iż czynności te zostały zakończone bez wiążących skutków. Celem działań było zebranie deklaracji sprzedaży akcji Spółki w ilości, która umożliwi Remondis Aqua osiągnięcie lub przekroczenie wskazanego powyżej progu udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w wyniku braku ustalenia ostatecznych warunków transakcji z Eco Ventures, kontynowanie tych działań było bezcelowe.

Ponadto w nawiązaniu do informacji dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki, Zarząd Emitenta informuje, iż powzięcie informacji o braku porozumienia pomiędzy Eco Ventures a Remondis Aqua kończy przedmiotowy przegląd opcji strategicznych Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż pomimo braku ostatecznego porozumienia pomiędzy Eco Ventures a Remondis Aqua, niewykluczone jest nawiązanie współpracy pomiędzy Emitentem a Remondis Aqua na poziomie operacyjnym.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.