Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące podsumowania strategii rozwoju za lata 2015-2017 oraz strategię rozwoju Spółki na lata 2017-2020.

W odniesieniu do strategii rozwoju Spółki za lata 2015-2017, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 lipca 2015 r., Zarząd przekazuje informacje dotyczące jej realizacji:
– Zakończenie z sukcesem dynamicznej ekspansji geograficznej poprzez prowadzenie działalności na obszarze kolejnych województw w kraju;
– Rozszerzenie oferty usługowej o zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS);
– Zdobycie pozycji krajowego lidera w zakresie ilościowym/jakościowym/obszaru działania (zgodnie z opinią Zarządu Spółki);
– Brak osiągnięcia przez Spółkę kapitalizacji na poziomie 12 mln EUR (powyżej 10 zł/akcja).

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje nową strategię rozwoju na lata 2017-2020, której realizacja odbywać się będzie poprzez osiągniecie następujących celów:
– Ugruntowanie pozycji krajowego lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych;
– Dalszy rozwój działu zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS);
– Koncentracja Zarządu na dalszym wzroście wyników finansowych;
– Zmniejszenie zaangażowania w spółkę zależną Kompania Elektryczna sp. z o.o.;
– Osiągnięcie kapitalizacji na poziomie co najmniej 12 mln EUR (pow. 10 zł/akcja) i zbudowanie bazy kapitałowej m.in. przez wypracowane zyski z działalności.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.