Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Geotrans S.A. informuje, iż w dniu 11 lipca 2016 r., do siedziby Spółki, wpłynęły zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki Geotrans S.A. od: Eco Ventures sp. z o.o. (bezpośrednio), Weremczuk Holding sp. z o.o. (pośrednio) oraz Pana Przemysława Weremczuka (pośrednio). Przedmiotowe zawiadomienia wraz z pełnomocnictwami stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Eco Ventures – zawiadomienie z art. 69.pdf

Weremczuk Holding – zawiadomienie z art. 69.pdf

Przemysław Weremczuk – zawiadomienie z art. 69.pdf