Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 r., ESPI nr 25/2017 z dnia 21 września 2017 r., ESPI nr 07/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. oraz ESPI nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r. niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu Aneksu nr 4 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 r. („Aneks nr 4”) zawartej przez Emitenta z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Maksymalny limit zadłużenia w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie powyższego Aneksu nr 4 pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,41 pkt. proc. Okres spłaty kredytu upływa w dniu 30 marca 2021 roku.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż wraz z zawarciem Aneksu nr 4 ograniczony został jeden z warunków udzielenia Emitentowi kredytu dotyczący obowiązku systematycznego podnoszenia kapitałów zapasowych Spółki. Dotychczas Emitent zobowiązany był do podnoszenia kapitałów zapasowych Spółki o kwotę równą 70% zysku netto za każdy kolejny rok obrotowy, natomiast wskutek zawarcia Aneksu nr 4 Emitent zobowiązany jest do podnoszenia kapitałów zapasowych Spółki o kwotę równą 15% zysku netto za każdy kolejny rok obrotowy. W związku z powyższym znacząco zredukowane zostało jedno z ograniczeń w zakresie wysokości stopy wypłaty dywidendy, o których Zarząd Emitenta informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej. Pozostałe warunki umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.