Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 09/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotu dominującego nad Emitentem i jednocześnie podmiotu zależnego od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Przemysława Weremczuka, dalej: Eco Ventures) oferty sprzedaży akcji Emitenta, w odniesieniu do zawartych w ww. raporcie informacji dotyczących wskazania terminu przeprowadzenia niezbędnych działań mających na celu zebranie deklaracji sprzedaży akcji Spółki od innych niż Eco Ventures akcjonariuszy Emitenta w ilości, która umożliwi Remondis Aqua sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Remondis Aqua) osiągnięcie lub przekroczenie 80,00% (słownie: osiemdziesiąt procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wprowadzeniu korekty w przyjętym harmonogramie. Korekta w harmonogramie spowodowana jest dłuższym, niż zakładany, okresem spływu deklaracji sprzedaży akcji od zainteresowanych akcjonariuszy. Ponadto w nawiązaniu do zawartych w ww. raporcie informacji o przyjęciu przez Eco Ventures oferty sprzedaży akcji wskazuje się, że Eco Ventures oraz Remondis Aqua są aktualnie w trakcie negocjowania szczegółowych warunków, na jakich zrealizowana ma zostać transakcja, co również wpłynęło na zmianę harmonogramu.

Zgodnie z informacją powziętą od Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (doradcy Spółki, dalej: RPCF), termin zbioru deklaracji sprzedaży akcji Spółki od innych niż Eco Ventures akcjonariuszy Emitenta wydłużony został do dnia 1 sierpnia 2018 r., natomiast termin ustalenia szczegółowych warunków transakcji wyznaczono na 3 sierpnia 2018 r.

Celem podjętych działań jest zebranie deklaracji sprzedaży akcji Spółki w ilości, która umożliwi Remondis Aqua osiągnięcie lub przekroczenie wskazanego powyżej progu udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Deklaracje te mają mieć charakter umów przedwstępnych sprzedaży akcji lub innych umów o podobnym charakterze. Akcjonariusze Emitenta zainteresowani zbyciem akcji Spółki w związku z ofertą Remondis Aqua powinni indywidualnie skontaktować się z RPCF poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej:
www.rubiconpartners.pl/pl/kontakt/geotrans.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.