Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Maksymalny limit zadłużenia w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie powyższej umowy wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,29 pkt. proc. Okres spłaty kredytu upływa w dniu 30 marca 2018 roku.

Jednym z warunków udzielenia kredytu było zobowiązanie się Emitenta do systematycznego podnoszenia kapitałów zapasowych Spółki o kwotę co najmniej 70% zysku netto za każdy kolejny rok obrotowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy, zdefiniowaną jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.