Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 marca 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z dnia 12 marca 2020 r., zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży gospodarki odpadami. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 591.500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2020 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.