Zarząd Spółki Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %