Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym EBI nr 8/2016 z dnia 30 marca 2016 r. niniejszym informuje, iż w dniu 23 marca 2017 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego na podstawie umowy z dnia 26 marca 2014 r. oraz późniejszych aneksów do tej umowy, które zawarte zostały pomiędzy Emitentem a PKO Bank Polski S.A.

Maksymalny limit zadłużenia Spółki w rachunku bieżącym wynosił 1.350.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z nastaniem terminu zapadalności kredytu, Emitent w dniu 23 marca 2017 r. dokonał całkowitej spłaty zadłużenia i aktualnie nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązań.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość spłaconego kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie powyższej umowy (wraz z późniejszymi aneksami), zdefiniowaną jako 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.