Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2016 r. uprawomocnieniu uległa decyzja wydana przez Starostę Lubińskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. na przetwarzanie odpadów w zakresie odzysku R5 i R3 w ramach prac rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na działce w Parszowicach, gmina Ścinawa. Decyzja obowiązuje do dnia 31 października 2018 r. Zarząd opublikował wyżej wymienioną informację z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozwoju, ze względu na realizację celu strategicznego, tj. zdobycie pozycji krajowego lidera w segmencie zagospodarowania osadu ściekowego.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.