Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż powziął informację o wydaniu przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł, za prowadzenie zbierania odpadów niezgodnie z warunkami decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów. Wydana decyzja administracyjna jest nieprawomocna, wobec czego Spółka złoży stosowne odwołanie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, jako informacji poufnej z uwagi, iż istnieje prawdopodobieństwo uprawomocnienia się ww. decyzji administracyjnej. Otrzymanie kolejnych prawomocnych administracyjnych kar pieniężnych, w skutek których ich suma przekroczy 150 tys. zł znacząco wpłynie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz będzie miało potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka będzie na bieżąco informowała o przebiegu procesów odwoławczych oraz o wystąpieniu kolejnych decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.