Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z dnia 28 lutego 2020 r., zawartej pomiędzy Konsorcjum z udziałem Emitenta („Konsorcjum”) a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Konsorcjum usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Przewidywana wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 1.440.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 1 marca 2021 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez lidera Konsorcjum, który następnie będzie dokonywać rozliczeń z Emitentem proporcjonalnie do zrealizowanego przez Emitenta zakresu usług. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.