Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 marca 2017 r. do siedziby Emitenta, jako lidera konsorcjum realizującego projekt, wpłynęło oświadczenie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o wypowiedzeniu umowy z dnia 4 lipca 2016 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie, o której Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 9-10/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Przedmiotowa umowa została wypowiedziana w wyniku utraty przez konsorcjanta pozwolenia na odbiór odpadów z powodu utraty przez niego prawa własności do gruntu, na którym prowadzony był odzysk.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż w zakresie swoich obowiązków Spółka realizowała przedmiotową umowę w sposób prawidłowy, a przyczyna jej wypowiedzenia nie leży po stronie Emitenta. Ponadto wskazuje się, iż do dnia otrzymania wypowiedzenia, przedmiotowa umowa została zrealizowana w ok. 2/3 jej wartości.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji ze względu na istotną wartość wypowiedzianej umowy oraz z uwagi na fakt, iż może ona mieć wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.