Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nie zamieścił pełnej treści raportu bieżącego, w tym informacji o szacowanej wartości umowy. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje treść przedmiotowego raportu przed oraz po korekcie:

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r. pomiędzy Konsorcjum, którego rolę lidera spełnia Emitent, a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została zawarta umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie. 

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r. pomiędzy Konsorcjum, którego rolę lidera spełnia Emitent, a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została zawarta umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie. 

Wartość szacunkowa niniejszego kontraktu wynosi 923.400,00 zł brutto i obejmuje okres jednego roku, tj. do dnia 4 lipca 2017 r. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną szacowaną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.