Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian Umowy spółki Polskie Nawozy sp. z o.o. („Spółka”), będącej spółką zależną od Emitenta.

W ramach zarejestrowanych zmian został podwyższony kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 000 zł do kwoty 100 000 zł, tj. o kwotę 95 000 zł poprzez ustanowienie 1 900 nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 95 000 zł, z czego:

  1. 970 nowo ustanowionych udziałów, o wartości nominalnej po 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 48 500 zł, objął dotychczasowy wspólnik – Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 48 500 zł,
  2. 530 nowo ustanowionych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 26 500 zł, objął dotychczasowy wspólnik – Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będąca jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 26 500 zł,
  3. 400 nowo powstałych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 20 000 zł, zostały objęte przez osobę fizyczną niepowiązaną z Emitentem, która będzie zaangażowana operacyjnie w działalność Spółki. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 zł.

Po objęciu nowych udziałów i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Geotrans S.A. posiada 1 020 udziałów w Spółce stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym oraz 51% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Natomiast spółka Eco Ventures sp. z o.o. po objęciu nowych udziałów i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego posiada 580 udziałów w Spółce stanowiących 29% udziału w kapitale zakładowym oraz 29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Ponadto zarejestrowana została zmiana nazwy pod jaką działa Spółka, tj. z Geosun sp. z o.o. na Polskie Nawozy sp. z o.o. oraz zmiana profilu jej działalności. Celem działalności spółki Polskie Nawozy sp. z o.o. będzie produkcja i handel nawozami rolniczymi wytworzonymi z półproduktów niebędącymi odpadami.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.