Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 16 stycznia 2019 r. trzech podpisanych przez drugą stronę umów dotyczących realizacji przez Emitenta usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych.

Wartość wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji powyższych umów oszacowana została na łączną kwotę 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Dwie z umów, na łączną wartość 525.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto, dotyczą realizacji usług w zakresie mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, natomiast jedna, o wartości 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) netto, dotyczy popiołów lotnych z biomasy. Umowy zawarte zostały z jednym podmiotem z branży energetycznej. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy we wszystkich ww. umowach określony został na dzień 31 grudnia 2019 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną łączną wartość umów zawartych z kontrahentem oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.