Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. podpisana została umowa dotycząca realizacji usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych. Umowa realizowana będzie przez zawiązane na ten cel konsorcjum („Konsorcjum”), w którym Emitent pełnić będzie rolę lidera.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 1.036.000,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Powyższa umowa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy odebrana ilość odpadów przekroczy maksymalną szacunkową wartość przewidzianą w umowie, Konsorcjum zobowiązane będzie do realizacji usługi do dnia 31 grudnia 2019 r. na ustalonych wcześniej warunkach wynagrodzenia. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.