Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2020 r. powziął informację o włączeniu Emitenta do systemu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako podwykonawcy operatora infrastruktury krytycznej, tj. niezbędnej dla realizacji podstawowych potrzeb społeczeństwa.

Przyznanie Emitentowi powyższego statusu wynika z przyjęcia nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki włączeniu Emitenta do systemu infrastruktury krytycznej Spółka zyskuje, pod określonymi warunkami, m.in. możliwość zmiany czasu i harmonogramu pracy pracowników, a także odizolowania ich w uzasadnionych przypadkach.

Ujęcie Spółki w wykazie podmiotów włączonych do systemu infrastruktury krytycznej stanowi potwierdzenie zachowania ciągłości prowadzonej działalności operacyjnej również w okresie pandemii COVID-19 oraz wynikających z tego powodu ograniczeń.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.