Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 maja 2020 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Emitentem a spółką Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dotyczące rozwiązania umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 25 września 2014 r. (dalej jako: Porozumienie). Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z upływem dnia 29 maja 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.