Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

Na podstawie ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 212.035,19 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzydzieści pięć złotych, dziewiętnaście groszy) przeznaczyć na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy – kwotę 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest 0,0120 zł (słownie: zero złotych, jeden grosz 20/100) na jedną akcję;
2) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – kwotę 152.035,19 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych, dziewiętnaście groszy)

Na podstawie ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało ponadto, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy dodatkowo kwotę 940.000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) stanowiącą kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), tj. 0,20 zł (słownie: zero złotych, dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Dywidendą objętych zostanie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji Spółki. Jako dzień dywidendy ustalono dzień 15 lipca 2019 roku, a dzień roku jako dzień wypłaty dywidendy 18 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) oraz §4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.