Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 marca 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła, datowana na dzień 24 marca 2016 r., umowa o świadczenie usług rekultywacji z gminą Krotoszyce (?Gmina?).

Niniejszy kontrakt zobowiązuje Spółkę m.in. do wykonania rekultywacji, zgodnie z projektem oraz decyzją na zamknięcie, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. Wartość kontraktu objęta jest tajemnicą handlową. Warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana przez Zarząd Emitenta za istotną z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. Ponadto pomimo faktu, iż wartość podpisanej umowy wynosi mniej niż 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym oraz mniej niż 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, w ocenie Zarządu Spółki przedmiotowy kontrakt będzie miał istotny, pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta ze względu na fakt realizacji celów strategicznych, a także umocnienia pozycji rynkowej na terenie województwa dolnośląskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.