Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.