Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynął obustronnie podpisany aneks nr 2 z dnia 24 marca 2016 r. do umowy kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej zawartej z PKO BP S.A. w dniu 26 marca 2014 r. 

Na podstawie niniejszego aneksu termin obowiązywania umowy kredytowej dla Spółki został przedłużony od dnia 24 marca 2016 r. do dnia 23 marca 2017 r. Dodatkowo limit kredytowy, określony na podstawie ww. umowy, został podwyższony do wysokości 1.350.000 zł, tj. o kwotę 650.000 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus marża w stosunku rocznym. Wraz z zawarciem niniejszego aneksu, w celu zabezpieczenia roszczeń banku, Zarząd Spółki udzielił prawnego zabezpieczenia m.in. w postaci weksla in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowej umowy, przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.