Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. wystosował wniosek w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za rok 2018.

We wniosku Zarząd zaproponował następujący podział zysku:
1)kwotę 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy;
2)kwotę 152.035,19 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych, dziewiętnaście groszy) proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż na podstawie wniosku będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy dodatkowo kwotę 940.000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) stanowiącą kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy, jaką Zarząd Emitenta rekomendować będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 4 lipca 2019 roku, a dzień 18 lipca 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.