Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, ?Emitent?) w nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 akcji serii B z dnia 23 lipca 2015 r. informuje, że w dniu 8 marca 2016 r. zawarto porozumienie, zgodnie z którym Pani Dominika Smolikowska została zwolniona z zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 150.000 akcji serii B i otrzymała zgodę na sprzedaż ww. akcji na rzecz spółki Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący względem Emitenta).

Ponadto w dniu 8 marca 2016 r. spółka Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący względem Emitenta) złożyła zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 150.000 akcji serii B. Na mocy wspomnianej umowy czasowego wyłączenia zbywalności akcji, Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący względem Emitenta) zobowiązała się, iż przez okres od podpisania niniejszej umowy do upływu 24 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności całości lub części akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba, że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi druga strona ww. umowy.

W związku z powyższym, umowami czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up łącznie jest objętych 3.500.000 akcji serii B, w tym 500.000 akcji serii B jest notowanych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.