Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF