Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, we Wrocławiu.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są trudności organizacyjne w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu w ustalonym terminie. O nowym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformuje niezwłocznie, w sposób przewidziany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”