Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Kancelarii Notarialnej Piotr Nowosad Magdalena Paździorek spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Bartłomieja Strachowskiego 12, we Wrocławiu.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF