Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jednostkowy raport roczny za 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta