Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. doszło do obustronnego podpisania umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 262). Powyższa umowa dotyczy zlecenia Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.