Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r. pomiędzy Emitentem a przedsiębiorstwem Katowickie Wodociągi S.A. została zawarta umowa na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Katowickich Wodociągów S.A. 

Wartość niniejszego kontraktu wynosi 960 tys. zł, a czas jego trwania upływa w dniu 31 grudnia 2016 r. 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na fakt, iż szacowana wartość przychodów Spółki, wynikająca z przedmiotowej umowy, przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.