Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 4 maja 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 262).

Powyższa umowa dotyczy zlecenia Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect