Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2019 r. do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa zawarta pomiędzy Emitentem a „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 262). Powyższa umowa dotycząca zlecenia „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.